Stadgar

Konstnärsnämnden beslutade i februari 2012 om stiftelsens stadgar.

STADGAR
1 § Stiftelsens namn är Per Ganneviks stiftelse för kulturella ändamål.

2 § Stiftelsen består av tillgångar som tillförts stiftelsen genom testamente efter Per Gannevik.

3 § Stiftelsen ska främja kulturella ändamål och då framför allt inom konst. Enligt donators önskan ska stiftelsen främja det svenska kulturarvet. Stiftelsen syfte ska vara att årligen dela ut stipendier till verksamma konstnärer. Stiftelsen får även på annat sätt verka för att främja kulturella ändamål. Stiftelsen får ta emot gåvor och bidrag som främjar dess ändamål.

4 § Stiftelsens kapital får disponeras för insatser som avses i ändamålsparagrafen samt uppbyggnad, förvaltning och administration av stiftelsens verksamhet. Gåvor och bidrag som stiftelsen erhåller efter bildandet får användas för insatser enligt ändamålsparagrafen samt för administration i anslutning härtill, om inte annat föreskrivs av givaren.

5 § Stiftelsen förvaltas och företräds av en styrelse. Konstnärsnämndens styrelse är stiftelsens styrelse. Konstnärsnämndens myndighetschef eller den denne sätter i sitt ställe är föredragande i styrelsen.

6 § Stiftelsen har sitt säte i Stockholm.

7 § Styrelsen ska främja stiftelsens ändamål. Styrelsen avgör viktigare ärenden rörande stiftelsens verksamhet, organisation och ekonomiska förvaltning.

8 § Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, när denne finner det lämpligt, men minst en gång per halvår. Styrelsen kan fatta beslut då minst hälften av dess ledamöter är närvarande, bland dem ordföranden eller vice ordföranden. Varje ledamot har en röst. Som styrelsens beslut gäller den mening som de flesta ledamöter enar sig om. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid val då lotten avgör.

9 § Styrelsen får överlåta åt Konstnärsnämndens myndighetschef, ledamot eller beredningsgrupp eller annan att fatta beslut å styrelsens vägnar i närmare angivna frågor.

10 § Stiftelsens firma tecknas förutom av styrelsen av den eller dem som styrelsen utsett till det.

11 § Styrelsen kan när det behövs för att behandla ett ärende bereda en person utanför styrelsen tillfälle att delta i styrelsens överläggningar.

12 § Vid stiftelsens sammanträden ska föras protokoll. Av dessa ska framgå vilka som varit närvarande, styrelsens beslut och vilka skiljaktiga meningar som uttalats. Även den som har rätt att närvara vid styrelsens sammanträden, men inte att delta i beslut, har rätt att få avvikande mening antecknad i protokollet. Protokollet justeras av ordföranden och ytterligare en ledamot av styrelsen. Protokollen ska föras i nummerföljd och förvaras på betryggande sätt.

13 § Stiftelsens räkenskapsår ska avse tiden den 1 januari-31 december. Bokslut för stiftelsens verksamhet ska för varje räkenskapsår upprättas och överlämnas till stiftelsens revisorer inom tre månader från räkenskapsårets utgång.

14 § Stiftelsens räkenskaper och styrelsens förvaltning granskas av två revisorer. Stiftelsens revisorer utses av styrelsen. Minst en av revisorerna ska vara auktoriserad.

15 § Revisorerna ska för varje räkenskapsår avge berättelse om resultatet av deras granskning med uttalande om huruvida anmärkning mot räkenskapernas förande eller förvaltningen i övrigt föreligger eller inte. Framställs anmärkning ska anledningen till denna anges i berättelsen.

16 § Verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse ska inom sex månader, efter räkenskapsårets utgång överlämnas till Konstnärsnämnden.

17 § Styrelsen meddelar de ytterligare bestämmelser som bedöms vara behövliga i stiftelsens verksamhet.

18 § Ändring i 3 § får inte göras så att stiftelsens däri angivna ändamål i väsentligt hänseende frångås. För upplösning av stiftelsen krävs beslut av såväl styrelsen som av den myndighet som beslutar om att upplösa stiftelser. Ändring av dessa stadgar får i övrigt ske genom enhälligt styrelsebeslut.

19 § Om stiftelsen upplöses ska dess tillgångar tillfalla Konstnärsnämnden eller om Konstnärsnämnden upphört som organisation, den myndighet som närmast har till ändamål att fortsätta arbetet i enlighet med stiftelsens ändamål.

Beslutade vid Konstnärsnämndens styrelsemöte 2012-02-17, ny lydelse av §§ 5, 9 och 14 beslutad 2012-05-29.